ОБЩИ УСЛОВИЯ


  Последна актуализация 20 септември 2023 г.


СЪГЛАСИЕ С НАШИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ


   Аз съм Костадин Цветков ("Дружеството", "ние", "нас" или "наш"), дружество, регистрирано в България.
Ние управляваме уебсайта kostanutrition.com ("Сайтът"), както и всички други свързани продукти и услуги, които препращат или съдържат връзка към тези общи условия ("Общи условия") (наричани общо "Услугите"). Можете да се свържете с нас по телефона на 0988946961, по електронната поща на kostanutrition@gmail.com. Настоящите Общи условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между Вас, независимо дали лично или от името на юридическо лице ("Вие"), и Костадин Цветков, относно достъпа Ви до и използването на Услугите. Вие се съгласявате, че с достъпа си до Услугите сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички настоящи Правни условия. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ. Ние ще Ви уведомим предварително за всички планирани промени в Услугите, които използвате. Променените Общи условия ще влязат в сила след публикуването им или уведомяването Ви чрез имейл, както е посочено в имейл съобщението. Продължавайки да използвате Услугите след датата на влизане в сила на промените, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Услугите са предназначени за потребители, които са навършили 18 години. На лица под 18-годишна възраст не е разрешено да използват или да се регистрират за Услугите.
  Препоръчваме ви да разпечатате копие от настоящите Общи условия, за да ги съхранявате.


СЪДЪРЖАНИЕ


  1. НАШИТЕ УСЛУГИ
  2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  3. ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
  4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
  5. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ
  6. ПРИНОСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  7. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС
  8. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
  9. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ
  10. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  11. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
  12. ПРОМЕНИ И ПРЕКЪСВАНИЯ
  13. ПРИЛОЖИТЕЛНО ПРАВО
  14. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
  15. КОРЕКТИВИ
  16. ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЯ
  17. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
  18. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
  19. ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
  20. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ
  21. РАЗЛИЧНИ
  22. КОНТАКТИ С НАС


1. НАШИТЕ УСЛУГИ


  Информацията, предоставена при използването на Услугите, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или подзаконов нормативен акт или би ни подложило на изискване за регистрация в такава юрисдикция или държава. Съответно лицата, които решат да получат достъп до Услугите от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят пълна отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.


2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


  2.1. Нашата интелектуална собственост


    Ние сме собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост върху нашите Услуги, включително целия изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики в Услугите (наричани общо "Съдържание"), както и съдържащите се в тях търговски марки, марки за услуги и лога ("Марки").

    Нашето Съдържание и Марките са защитени от законите за авторското право и търговските марки (и различни други права на интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция) и договори в Съединените щати и по света.

    Съдържанието и Марките се предоставят във или чрез Услугите "В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА", само за ваша лична, нетърговска употреба или за вътрешни бизнес цели.


  2.2. Вашето използване на нашите Услуги


    При условие че спазвате настоящите Общи условия, включително раздела "ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ" по-долу, ние ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем и отменяем лиценз за:
    * достъп до Услугите; и
    * да изтеглите или разпечатате копие на всяка част от Съдържанието, до което сте получили достъп по подходящ начин.
единствено за ваша лична употреба с нетърговска цел или за вътрешни бизнес цели.

    Освен както е посочено в този раздел или на друго място в нашите Общи условия, никоя част от Услугите и никое Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или по друг начин използвани за каквато и да е търговска цел без нашето изрично предварително писмено разрешение.

    Ако желаете да използвате Услугите, Съдържанието или Марките по начин, различен от посочения в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, моля, адресирайте искането си до: kosta.nutrition@outlook.com. Ако някога ви дадем разрешение да публикувате, възпроизвеждате или показвате публично част от нашите Услуги или Съдържание, трябва да ни посочите като собственици или лицензодатели на Услугите, Съдържанието или Марките и да гарантирате, че всички известия за авторски права или права на собственост се появяват или са видими при публикуването, възпроизвеждането или показването на нашето Съдържание.

    Ние си запазваме всички права, които не са ви предоставени изрично, върху Услугите, Съдържанието и Марките.
Всяко нарушение на тези Права на интелектуална собственост ще представлява съществено нарушение на нашите Общи условия и Вашето право да използвате нашите Услуги ще бъде прекратено незабавно.


  2.3. Вашата предоставена информация


    Моля, прегледайте внимателно този раздел и раздела "ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ", преди да използвате нашите Услуги, за да разберете (а) правата, които ни предоставяте, и (б) задълженията, които имате, когато публикувате или качвате каквото и да е съдържание чрез Услугите.
    Подаване на информация: С директното изпращане до нас на въпрос, коментар, предложение, идея, обратна връзка или друга информация относно Услугите ("Подадени материали"), Вие се съгласявате да ни прехвърлите всички права на интелектуална собственост върху такива подадени материали. Съгласявате се, че ние сме собственици на това Предаване и имаме право на неограниченото му използване и разпространение за всякакви законни цели, търговски или други, без да ви признаваме или компенсираме.
    Вие носите отговорност за това, което публикувате или качвате: Изпращайки ни Вашата информация чрез която и да е част от Услугите, Вие:
потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с нашите "ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ" и няма да публикувате, изпращате, публикувате, качвате или предавате чрез Услугите каквото и да е Предаване, което е незаконно, тормозещо, омразно, вредно, клеветническо, неприлично, тормозещо, обидно, дискриминационно, заплашващо което и да е лице или група, сексуално, невярно, неточно, измамно или подвеждащо;
до степента, допустима от приложимото законодателство, да се откаже от всички морални права върху всяко такова Предоставяне;
да гарантирате, че всяко такова Предоставяне е оригинално за вас или че имате необходимите права и лицензи за предоставяне на такова Предоставяне и че имате пълното право да ни предоставите гореспоменатите права във връзка с вашето Предоставяне; и
гарантирате и заявявате, че подадените от Вас материали не представляват поверителна информация.
    Вие носите пълната отговорност за Вашите Подадени материали и изрично се съгласявате да ни възстановите всички загуби, които можем да претърпим поради нарушаване от Ваша страна на (а) този раздел, (б) правата на интелектуална собственост на трета страна или (в) приложимото законодателство.


3. ПРЕДСТАВЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


  Използвайки Услугите, Вие заявявате и гарантирате, че: (1) цялата регистрационна информация, която предоставяте, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази регистрационна информация, когато е необходимо; (3) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия; (4) не сте непълнолетно лице в юрисдикцията, в която пребивавате; (5) няма да осъществявате достъп до Услугите чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (6) няма да използвате Услугите за незаконни или неразрешени цели; и (7) използването на Услугите от Ваша страна няма да нарушава нито един приложим закон или разпоредба.
  Ако предоставите информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, имаме право да спрем или прекратим профила Ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Услугите (или на част от тях).


4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ


  Може да се наложи да се регистрирате, за да използвате Услугите. Вие се съгласявате да пазите паролата си в тайна и ще носите отговорност за всяко използване на Вашия акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, възстановим или променим избрано от Вас потребителско име, ако по наша преценка установим, че такова име е неподходящо, неприлично или по друг начин укоримо.


5. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ


  Нямате право на достъп до Услугите или да ги използвате за цели, различни от тези, за които предоставяме Услугите. Услугите не могат да се използват във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са изрично одобрени или потвърдени от нас.


Като потребител на Услугите Вие се съгласявате да не:
систематично да извличате данни или друго съдържание от Услугите, за да създавате или съставяте, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
    * Да мамите, измамвате или заблуждавате нас и другите потребители, особено при опити за узнаване на чувствителна информация за акаунти, като например потребителски пароли.
    * Заобикаляте, деактивирате или по друг начин се намесвате в свързаните със сигурността функции на Услугите, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения за използването на Услугите и/или съдържащото се в тях Съдържание.
    * Да злепоставяте, опетнявате или по друг начин да вредите, по наше мнение, на нас и/или на Услугите.
    * Използвате каквато и да е информация, получена от Услугите, за да тормозите, злоупотребявате или вредите на друго лице.
    * Използвате неправилно нашите услуги за поддръжка или подавате фалшиви сигнали за злоупотреба или неправомерно поведение.
    * Използвате Услугите по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби.
    * Да участвате в неразрешено рамкиране на Услугите или свързване към тях.
    * Да качвате или предавате (или да се опитвате да качвате или предавате) вируси, троянски коне или други материали, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), които пречат на която и да е страна да използва и да се наслаждава безпрепятствено на Услугите или модифицират, увреждат, нарушават, променят или се намесват в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на Услугите.
    * Участвате в автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
    * Да изтривате бележката за авторско право или други права на собственост от всяко Съдържание.

    * Опитвате се да се представите за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
    * Качвайте или предавайте (или се опитвайте да качвате или предавате) какъвто и да е материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, но не само, ясни графични формати за обмен ("gifs"), 1×1 пиксела, уеб бъгове, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани "шпионски софтуер" или "механизми за пасивно събиране на информация" или "pcms").
    * да се намесвате, да прекъсвате или да създавате ненужна тежест за Услугите или мрежите или услугите, свързани с Услугите.
    * Да тормозите, дразните, заплашвате или заплашвате нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Услугите.
    * Опитвате се да заобиколите всички мерки на Услугите, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Услугите или до която и да е част от Услугите.
    * Копирате или адаптирате софтуера на Услугите, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
    * С изключение на случаите, разрешени от приложимото законодателство, да дешифрирате, декомпилирате, дезасемблирате или извършвате обратно инженерство на който и да е от софтуерите, съставляващи или по някакъв начин съставляващи част от Услугите.
    * С изключение на случаите, в които това може да е резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър, да използвате, стартирате, разработвате или разпространявате каквато и да е автоматизирана система, включително, но не само, паяк, робот, програма за измама, скрепер или офлайн четец, който има достъп до Услугите, или да използвате или стартирате какъвто и да е неразрешен скрипт или друг софтуер.
    * Да използвате агент за покупки или агент за покупки, за да извършвате покупки в Услугите.
    * Извършвате каквото и да е неразрешено използване на Услугите, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелани имейли или създаване на потребителски акаунти по автоматизиран начин или под фалшив претекст.
    * Използвате Услугите като част от усилия да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Услугите и/или Съдържанието за каквито и да било начинания за генериране на приходи или търговски предприятия.
    * Да използвате Услугите за рекламиране или предлагане на стоки и услуги.
    * Да продавате или прехвърляте по друг начин Вашия профил.


6. ПРИНОСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Услугите не предлагат на потребителите да изпращат или публикуват съдържание. Възможно е да ви предоставим възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали до нас или в Услугите, включително, но не само, текст, писания, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или други материали (наричани общо "Приноси"). Материалите могат да бъдат разглеждани от други потребители на Услугите и чрез уебсайтове на трети страни. В този смисъл всички материали, които предавате, могат да бъдат третирани в съответствие с Политиката за поверителност на Услугите. Когато създавате или предоставяте какъвто и да е принос, Вие декларирате и гарантирате, че:

    * Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или изпълнението, както и достъпът, изтеглянето или копирането на Вашите Материали не нарушават и няма да нарушат правата на собственост, включително, но не само, авторските права, патентите, търговските марки, търговските тайни или моралните права на трети страни.
    * Вие сте създател и собственик или притежавате необходимите лицензи, права, съгласия, освобождавания и разрешения да използвате и да упълномощите нас, Услугите и други потребители на Услугите да използват Вашите Приноси по всеки начин, предвиден от Услугите и настоящите Правни условия.
    * Имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко лице, което може да бъде идентифицирано във вашите Приноси, да използвате името или образа на всяко лице, което може да бъде идентифицирано, за да позволите включването и използването на вашите Приноси по всеки начин, предвиден от Услугите и настоящите Правни условия.
    * Вашите материали не са фалшиви, неточни или подвеждащи.
    * Вашите Материали не представляват непоискани или неразрешени реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови писма или други форми на привличане на клиенти.
    * Вашите материали не са неприлични, непристойни, похотливи, мръсни, насилствени, тормозещи, клеветнически, обидни или по друг начин неприемливи (както е определено от нас).
    * Вашите материали не осмиват, не се подиграват, не унижават, не заплашват и не обиждат никого.
    * Вашият принос не се използва за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или група хора.
    * Вашите материали не нарушават нито един приложим закон, разпоредба или правило.
    * Вашите материали не нарушават правото на неприкосновеност на личния живот или на публичност на трета страна.
    * Вашите материали не нарушават нито един приложим закон, отнасящ се до детска порнография, или друг закон, предназначен за защита на здравето или благосъстоянието на непълнолетни лица.
    * Вашите материали не включват обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания.
    * Вашите Материали не нарушават по друг начин, нито препращат към материали, които нарушават която и да е разпоредба на настоящите Правни условия или приложим закон или наредба.
    * Всяко използване на Услугите в нарушение на горното нарушава настоящите Общи условия и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на правата ви за използване на Услугите.


7. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС


  Вие и Услугите се съгласявате, че можем да осъществяваме достъп, да съхраняваме, обработваме и използваме всяка информация и лични данни, които предоставяте, съгласно условията на Политиката за поверителност и вашия избор (включително настройки).

  Като подавате предложения или други отзиви относно Услугите, Вие се съгласявате, че можем да използваме и споделяме такива отзиви за всякакви цели, без да Ви компенсираме.

  Ние не претендираме за никаква собственост върху Вашите Приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всички свои Приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите Приноси. Ние не носим отговорност за никакви изявления или декларации във вашите Приноси, предоставени от вас в която и да е област на Услугите. Вие носите пълната отговорност за Вашите Приноси към Услугите и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас във връзка с Вашите Приноси.


8. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ


  Услугите могат да съдържат (или да ви бъдат изпратени чрез Сайта) връзки към други уебсайтове ("Уебсайтове на трети страни"), както и статии, снимки, текст, графики, картини, дизайн, музика, звук, видео, информация, приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи на или произхождащи от трети страни ("Съдържание на трети страни"). Такива Уебсайтове на трети страни и Съдържание на трети страни не са проучвани, наблюдавани или проверявани за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за Уебсайтовете на трети страни, до които е получен достъп чрез Услугите, или за Съдържание на трети страни, публикувано, достъпно чрез или инсталирано от Услугите, включително за съдържанието, точността, обидността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в Уебсайтовете на трети страни или Съдържанието на трети страни. Включването, свързването с или разрешаването на използването или инсталирането на Уебсайтове на трети страни или Съдържание на трети страни не означава одобрение или одобрение от наша страна. Ако решите да напуснете Услугите и да осъществите достъп до Уебсайтове на Трети страни или да използвате или инсталирате Съдържание на Трети страни, вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че настоящите Правни условия вече не се прилагат. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, към който преминавате от Услугите, или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от Услугите. Всякакви покупки, които правите чрез Уебсайтове на трети страни, ще се извършват чрез други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на Уебсайтовете на трети страни, и ще ни държите невинни за всякакви вреди, причинени от закупуването на такива продукти или услуги. Освен това ще ни държите невинни за всякакви загуби, понесени от Вас, или вреди, причинени на Вас, свързани с или произтичащи по какъвто и да е начин от каквото и да е Съдържание на Трета страна или контакт с Уебсайтове на Трета страна.


9. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ


  Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) да наблюдаваме Услугите за нарушения на настоящите Общи условия; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наша преценка нарушава закона или настоящите Общи условия, включително, но не само, да съобщим за такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наша преценка и без ограничение да откажем, ограничим достъпа, ограничим наличността или деактивираме (доколкото това е технологично възможно) всеки Ваш принос или част от него; (4) по наше усмотрение и без ограничение, уведомление или отговорност да премахваме от Услугите или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или по някакъв начин натоварват нашите системи; и (5) да управляваме Услугите по друг начин, предназначен да защитава нашите права и собственост и да улеснява правилното функциониране на Услугите.


10. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


  Ние се грижим за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност: __________. Като използвате Услугите, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в настоящите Общи условия. Моля, имайте предвид, че Услугите се хостват в България. Ако осъществите достъп до Услугите от друг регион на света със закони или други изисквания, регулиращи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в България, то чрез продължаващото използване на Услугите Вие прехвърляте данните си в България и изрично се съгласявате данните Ви да бъдат прехвърлени и обработени в България.


11. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ


  Настоящите Общи условия остават в пълна сила и действие, докато използвате Услугите. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ КОЯТО И ДА Е ДРУГА РАЗПОРЕДБА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЗВАМЕ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕСИ) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА КОЕТО И ДА Е ИЗЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДОГОВОР, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАША ПРЕЦЕНКА.

  Ако прекратим или спрем акаунта ви по някаква причина, ви е забранено да се регистрирате и да създавате нов акаунт под вашето име, под фалшиво или заимствано име или под името на трета страна, дори ако може да действате от името на третата страна. В допълнение към прекратяването или временното спиране на акаунта Ви, си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, да предявим граждански, наказателни и съдебни искове.


12. ПРОМЕНИ И ПРЕКЪСВАНИЯ


  Запазваме си правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Услугите по всяко време или по каквато и да е причина по наша преценка и без предизвестие. Въпреки това нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация в нашите Услуги. Няма да носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугите.

  Не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат достъпни по всяко време. Възможно е да възникнат хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана с Услугите, което да доведе до прекъсвания, забавяния или грешки. Запазваме си правото да променяме, преработваме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин модифицираме Услугите по всяко време и по всякаква причина, без да Ви уведомяваме. Съгласявате се, че не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността да получите достъп до Услугите или да ги използвате по време на прекъсване или прекратяване на Услугите. Нищо в настоящите Общи условия няма да се тълкува като задължение да поддържаме и поддържаме Услугите или да предоставяме каквито и да било корекции, актуализации или версии във връзка с тях.


13. ПРИЛОЖИТЕЛНО ПРАВО


Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват съгласно законите на България, като използването на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки е изрично изключено. Ако обичайното Ви местопребиваване е в ЕС и сте потребител, Вие допълнително разполагате със защитата, която Ви осигуряват задължителните разпоредби на закона в страната Ви на пребиваване. Костадин Цветков и Вие се съгласявате да се подчините на неизключителната юрисдикция на съдилищата в Пловдив, което означава, че можете да предявите иск за защита на правата си на потребител във връзка с настоящите Общи условия в България или в държавата от ЕС, в която пребивавате.


14. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


  14.1. Неформални преговори


    За да се ускори разрешаването и да се контролират разходите по всеки спор, разногласие или претенция, свързани с настоящите Общи условия (всеки от тях "спор" и заедно "споровете"), повдигнати от вас или от нас (поотделно "страна" и заедно "страните"), страните се съгласяват първо да се опитат да преговарят по всеки спор (с изключение на споровете, изрично посочени по-долу) неофициално в продължение на най-малко тридесет (30) дни, преди да започнат арбитраж. Такива неофициални преговори започват след писмено уведомление от едната страна до другата страна.

  14.2. Обвързващ арбитраж


    Всеки спор, възникнал от отношенията между Страните по настоящите Общи условия, се решава от един арбитър, който ще бъде избран в съответствие с Арбитражния и вътрешния правилник на Европейския арбитражен съд, който е част от Европейския арбитражен център със седалище в Страсбург, и който е в сила към момента на подаване на молбата за арбитраж, и чието приемане на настоящата клауза представлява приемане. Седалището на арбитража е Пловдив, България. Езикът на производството е български. Приложимите норми на материалното право са тези на България.

  14.3. Ограничения


    Страните се споразумяват, че всеки арбитраж се ограничава до спора между страните поотделно. В пълната степен, позволена от закона, (а) арбитражът не може да бъде обединен с друго производство; (б) не съществува право или правомощие за арбитраж на групов принцип или за използване на процедури за колективни искове; и (в) не съществува право или правомощие за завеждане на спор в качеството на претендиращ за представителност от името на широката общественост или на други лица.

  14.4. Изключения от неофициалните преговори и арбитража

    Страните се споразумяват, че следните спорове не са предмет на горните разпоредби относно неофициалните преговори, обвързващ арбитраж: (а) всякакви спорове, целящи да наложат или защитят, или отнасящи се до валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна; (б) всякакви спорове, свързани с или произтичащи от твърдения за кражба, пиратство, нарушаване на неприкосновеността на личния живот или неразрешено използване; и (в) всякакви искове за съдебна защита. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира Спор, попадащ в обхвата на частта от тази разпоредба, която е установена като незаконна или неприложима, и такъв Спор ще бъде решен от компетентен съд в рамките на съдилищата, изброени за компетентност по-горе, и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този съд.


15. КОРЕКЦИИ


Възможно е в Услугите да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията в Услугите по всяко време, без предварително уведомление.


16. ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЯТА


УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА, И В НАЛИЧНОСТ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, И НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ, ЗАБЛУДИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ, (2) ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА ВИ ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, (3) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ ЗАЩИТЕНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ НА ЦЯЛАТА ЛИЧНА И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА НА ТЯХ, (4) ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ КЪМ ИЛИ ОТ УСЛУГИТЕ, (5) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА, И/ИЛИ (6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАВАНО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПРЕДОСТАВЯНО ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, НЕ ОДОБРЯВАМЕ, НЕ ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИТО ЕДИН ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, НИТО ЕДИН УЕБСАЙТ, КЪМ КОЙТО ИМА ХИПЕРВРЪЗКА, НИТО ЕДИН УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИ В БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА, И НИЕ НЯМА ДА БЪДЕМ СТРАНА ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКАКЪВ ВИД СРЕДСТВА ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА ПРОЯВЯВАТЕ ПРЕДПАЗЛИВОСТ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО.


17. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА


В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.


18. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ


Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от вреди, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и работници, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорности, претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари и разходи, направени от трета страна поради или в резултат на (1) използване на Услугите; (2) нарушаване на настоящите Общи условия; (3) нарушаване на Вашите изявления и гаранции, посочени в настоящите Общи условия; (4) нарушаване от Ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, на правата върху интелектуалната собственост; или (5) открито вредно действие спрямо друг потребител на Услугите, с когото сте се свързали чрез Услугите. Независимо от горното, ние си запазваме правото, за Ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол на всеки въпрос, за който сте длъжни да ни обезщетите, и Вие се съгласявате да ни сътрудничите, за Ваша сметка, в защитата на такива искове. Ние ще положим разумни усилия да ви уведомим за всеки такъв иск, действие или производство, което е предмет на това обезщетение, след като узнаем за него.


19. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ


Ние ще съхраняваме определени данни, които предавате на Услугите, с цел управление на изпълнението на Услугите, както и данни, свързани с използването на Услугите от Ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данните, Вие носите пълната отговорност за всички данни, които предавате или които са свързани с някаква дейност, която сте предприели, използвайки Услугите. Вие се съгласявате, че няма да носим никаква отговорност пред Вас за загуба или повреда на такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.


20. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ


Посещаването на Услугите, изпращането на имейли до нас и попълването на онлайн формуляри представлява електронна комуникация. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкрития и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, по електронна поща и в Услугите, отговарят на всички законови изисквания такава комуникация да бъде в писмена форма. С НАСТОЯЩОТО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, КАКТО И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. С настоящото се отказвате от всякакви права или изисквания по силата на всякакви закони, наредби, правила, наредби или други закони в която и да е юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или съхранение на неелектронни записи, или на плащания или предоставяне на кредити по друг начин, различен от електронен.


21. РАЗНИ


Настоящите Общи условия и всички политики или правила за работа, публикувани от нас в Услугите или във връзка с Услугите, представляват цялостното споразумение и договореност между вас и нас. Неупражняването или неприлагането от наша страна на което и да е право или разпоредба на настоящите Правни условия не означава отказ от такова право или разпоредба. Настоящите Общи условия действат в пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим всички или част от нашите права и задължения на други лица по всяко време. Ние не носим отговорност за загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причини извън нашия контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Общи условия бъде определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделна от настоящите Общи условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Между вас и нас не се създават никакви отношения на съвместно предприятие, партньорство, заетост или посредничество в резултат на настоящите Общи условия или използването на Услугите. Вие се съгласявате, че настоящите Общи условия няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че сме ги изготвили. С настоящото се отказвате от всички защитни механизми, които може да имате въз основа на електронната форма на настоящите Общи условия и липсата на подпис на страните по тях за изпълнение на настоящите Общи условия.


22. КОНТАКТИ С НАС


За да разрешите оплакване във връзка с Услугите или за да получите допълнителна информация относно използването на Услугите, моля, свържете се с нас на адрес:

Костадин Цветков
Телефон: +359 98 894 6961
Имейл: kostanutrition@gmail.com